Organisatiestructuur
De Buitenwacht is een vrijwilligersorganisatie ondersteund door drie beroepskrachten. Onder verantwoordelijkheid van een bestuur.

Werkbestuur
De Buitenwacht is als Stichting een rechtspersoon en als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De stichting wordt geleid door het werkbestuur.

Het werkbestuur stelt het beleid, projectplan en begroting vast. Ze geeft leiding aan de organisatie en delegeert taken naar de vrijwilligers. Het bestuur houdt de financiën en de inhoudelijke koers van De Buitenwacht in de gaten. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid van De Buitenwacht. In september 2017 heeft het bestuur een gedragscode vastgesteld voor al onze medewerkers. Op 9 mei 2018 heeft het bestuur het privacy reglement vastgesteld waarmee we voldoen aan de eisen van de nieuwe wet AVG.

De leden van het bestuur
Riet Duijkers: voorzitter
Jan Flach: penningmeester
Grada Snijders: lid
Saskia Franken: lid
Vacature: secretaris

Wanneer u interesse heeft in het vervullen van een bestuursfunctie doet u ons een groot plezier om dat te melden.

Beroepskrachten
De Stichting heeft drie betaalde beroepskrachten.
Presentie coördinator: Erica van Dijk
Zakelijk beheerder gebouw en verhuur: vacant
Kwartiermaker Pilot Ervaringsmaatjes: Marleen Moret  

Stichting Vrienden van De Buitenwacht
Naast Stichting De Buitenwacht is er ook een Stichting Vrienden van De Buitenwacht. Die treedt in sommige gevallen op als ‘tussenpersoon’ bij het verwerven of beheren van gelden van fondsen en particulieren voor bijzondere (grotere) projecten. Alle gelden die deze stichting ontvangt zijn ter beschikking van De Buitenwacht. Tussen het bestuur van Vrienden van De Buitenwacht en De Buitenwacht vindt er jaarlijks een overleg plaats om hen te informeren over de activiteiten van de organisatie, de ontwikkelingen en de interne organisatie.

Communicatie
Communicatie met allen die betrokken zijn met De Buitenwacht wordt naast persoonlijke contacten gedaan via de Nieuwsbrief, deze website en facebook.
Vrijwilligers worden per brief of e-mail geïnformeerd over belangrijke activiteiten en zo nodig uitgenodigd voor een gezamenlijke bijeenkomst. Bestuur en de presentie coördinator houden elkaar van hun werkzaamheden op de hoogte door maandelijks overleg.
De presentie coördinator draagt er zorg voor dat benodigde informatie ter bestemder plekke komt. Het bestuur draagt er zorg voor dat er regelmatig verslag van belangrijke bestuursbesluiten wordt gedaan in de Nieuwsbrief van de Buitenwacht.