maart 2021 - Terugblik en vooruit kijken 


2020, we kijken terug op een bijzonder jaar.
Het motto van ons werkplan 2020 'Er zijn voor een ander' kreeg door de Corona maatregelen een extra betekenis. De coronacrisis heeft ons lessen geleerd die we meenemen naar 2021: fysiek open blijven en er zijn voor de individuele bezoeker. Voldoende tijd, oprechte interesse, praktische steun, actief de wijk in gaan en contact leggen met bewoners van Oud Krispijn. Mensen die in de knel dreigen te komen opvangen en stimuleren om deel te nemen aan activiteiten of vrijwilliger te worden.


De dagelijkse koffie inloop en de wijkwinkel zijn heel belangrijk gebleken. Aandacht voor elkaar, niet alleen voor een luisterend oor maar ook om de juiste (acute) ondersteuning te krijgen.
De koffie inloop is beperkt tot veertien personen per ochtend. De coördinator en gastvrouwen/gastheren luisteren met oprechte interesse naar de verhalen van de bezoekers. De bezoekers komen niet alleen uit de wijk Oud-Krispijn maar ook uit andere delen van Dordrecht.
De wijkwinkel ging in het begin één dag per week open. Al gauw werd de vraag zo groot dat we besloten drie dagen per week open te gaan. 
Hartverwarmend waren de vele initiatieven zoals Licht voor Dordt, uitgifte van maaltijden in de stad door het Diaconaal Aandachtscentrum, acties van horeca georganiseerd door Stichting Maatschappelijk Betrokken Ondernemers en de hulplijn van de SDD. In korte tijd zijn er honderden maaltijden bij kwetsbare inwoners thuis gebracht. Wij hopen dat deze initiatieven niet van korte duur zijn en structureel worden ingezet.

De organisatie in ontwikkeling
In 2020 zijn er, dankzij extra ondersteuning van Het Kansfonds, twee beroepskrachten aangenomen: inhoudelijk coördinator, Erica van Dijk en zakelijk beheerder, René de Jong. Zij ondersteunen de vrijwilligers bij hun taken. Er zijn gesprekken gaande met potentiële kandidaten voor het bestuur. De wijkwinkel draait geheel op vrijwilligers en had in 2020 te kampen met vertrek van vrijwilligers die een baan vonden. Vrijwilligers met een WMO-/budgetcoach -opleiding van de HBO Drechtsteden deden in de wijkwinkel gedegen ervaring op. Daardoor kregen ze betaalde banen. Het bestuur vindt de wijkwinkel zo essentieel en gaat op zoek naar middelen voor een betaalde kracht. De Buitenwacht is hiermee op weg naar een sterke vrijwilligersorganisatie die toegerust is voor huidige en toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen.

Werkplan 2021: De Buitenwacht, dé plek om te koesteren  
De coronacrisis heeft ons lessen geleerd die we meenemen naar 2021: fysiek open blijven en er zijn voor de individuele bezoeker, voldoende tijd, oprechte interesse, praktische steun, actief de wijk in gaan, contact leggen met bewoners van Oud Krispijn, mensen die in de knel dreigen te komen opvangen en stimuleren om deel te nemen aan activiteiten of vrijwilliger te worden. Een deel van de activiteiten zal afhangen van hoe de coronasituatie zich verder ontwikkelt.
Wij streven ernaar activiteiten zoveel mogelijk doorgang te laten vinden met inachtneming van de geldende veiligheidsvoorschriften maar een ding staat vast: De Buitenwacht is er voor de bewoners van Oud Krispijn en daarbuiten.

Aansluiten bij het nieuwe WMO beleidsplan 2020-2023
Aandachtsgebieden van betekenis zijn: meer ontmoetingsplekken in de stad, meer inzet en beschikbaarheid van ervaringsdeskundigheid, verbinden van vrijwillige inzet en professionals, beschermen van kwetsbare inwoners, bestrijden van armoede, eenzaamheid en het ondersteunen van bewonersinitiatieven. De Buitenwacht wil graag aan dit beleid navolging geven en schuwt de dialoog niet met wijkbewoners, professionals en met de gemeente. Alleen gezamenlijk gedragen beleid heeft kans van slagen. Als de coronarichtlijnen dit toelaten gaan we in 2021 deze bijeenkomsten organiseren.

Ervaringsmaatjes
We gaan door met de ervaringsmaatjes. Zij zijn de oren, ogen en open armen van de wijk. Signalen worden de ervaringsmaatjes in de wijkwinkel gemeld. Hierdoor kan er op tijd laagdrempelige ondersteuning worden ingezet. 

Op zoek naar betrokken vrijwilligers
Bij De Buitenwacht werken groot aantal vrijwilligers en participanten aan allerlei mooie en zinvolle activiteiten. Juist in deze Coronatijd hebben veel inwoners in de hele stad hieraan een bijdrage geleverd. Wij zijn op zoek naar deze betrokken inwoners die mee willen werken aan onze ambities waardoor we nog meer van betekenis kunnen zijn.

Bewonersraad: broedplaats van sociale initiatieven
De Buitenwacht is een organisatie die ruimte biedt aan allerlei initiatieven van bewoners(groepen). In 2021 gaat De Buitenwacht actief op zoek naar bewoners(groepen) en inventariseren welke wensen en behoeften er bij hen leven en op welke manier De Buitenwacht hieraan kan bijdragen. Door het oprichten van een bewonersraad willen we bewoners meer zeggenschap geven bij ons beleid. Bewoners die hierin mee willen denken zijn van harte welkom.

Huiswerkhuis 20 jaar
Het huiswerkhuis draagt bij aan het vergroten van de kansengelijkheid van jongeren in het voortgezet onderwijs. Via het Huiswerkhuis wordt aan een beter maatschappelijk toekomstperspectief gewerkt door de aanwezige talenten van de leerlingen te ontwikkelen. Het huiswerkhuis zorgt namelijk meestal voor goede rapporten. Het Huiswerkhuis bestaat in 2021 twintig jaar en dit is een mooi moment om opnieuw in contact te treden met scholen en de gemeente. De feedback van ouders helpt om deze activiteit verder te verbeteren en ontwikkelen. Deze mijlpaal kan worden gebruikt om het Huiswerkhuis breder onder de aandacht te brengen.

Onze speciale dank en waardering gaan uit naar alle vrijwilligers. Juist in deze coronatijd laten zij hun hart spreken en hebben voor veel bezoekers het verschil kunnen maken.

Wij hopen dat we elkaar weer snel kunnen ontmoeten en samen mooie en zinvolle activiteiten kunnen uitvoeren.


Namens het bestuur,
Riet Duijkers
Voorzitter