Gedragscode (vrijwillige) medewerkers

Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en (minderjarige) bezoekers/deelnemers (verder genoemd deelnemer) aan de activiteiten van de stichting zijn niet eenduidig.

 De ene deelnemer wil even  worden geknuffeld als hij/zij troost zoekt, de andere deelnemer heeft behoefte aan een hand op de schouder en weer een andere deelnemer vindt het niet prettig om aangeraakt te worden.
Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle deelnemers en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel deelnemers is nabijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens, dat ongewenste seksuele handelingen en contacten tussen medewerkers en deelnemers, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn!  Dit geldt ook voor drank- en drugs misbruik. Daarom hebben wij als stichting voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld.
De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor alle bezoekers én vrijwilligers (en de betaalde kracht) en de omschrijving van seksueel en ander grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd.
Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

 1. De gedragsregels voor (vrijwillige) medewerkers:
 2. De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen een ieder, maar zeker een (minderjarige) deelnemer zich veilig en gerespecteerd voelt.
 3. De vrijwilliger onthoudt zich ervan de deelnemers te bejegenen op een wijze die de deelnemer in zijn waardigheid aantast.
 4. De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van de (minderjarige) deelnemer dan functioneel noodzakelijk is.
 5. De vrijwilliger mag de (minderjarige) deelnemer niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 6. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de (minderjarige) deelnemer. Daarnaast zijn alle seksuele handelingen, contacten en –relaties tussen begeleider en minderjarige tot 16 jaar onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 7. De vrijwilliger zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met (minderjarigen) deelnemers en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer of hotelkamer.
 8. De vrijwilliger heeft de plicht de (minderjarige) deelnemer naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de (minderjarige) deelnemer is betrokken, wordt nageleefd.
 9. Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.
 10. De vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
 11. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.

Deze regels gelden ook voor de (vrijwillige) medewerkers onderling. 

 1. Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met (minderjarigen)deelnemers en sanctiebeleid

Onder seksueel en ander grensoverschrijdend gedrag met (minderjarigen) deelnemers verstaan wij: Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering en alle in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de deelnemer die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en / of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel of anderszins grensoverschrijdend gedrag met (minderjarigen) deelnemers, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure (door een onafhankelijke tuchtrecht commissie) waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden.

De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met (minderjarigen) deelnemers door persoonsgegevens in het personeelsdossier op te nemen. Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen en of anderen, waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

Deze gedragscode is vastgesteld door het bestuur van Stichting De Buitenwacht