Gedragscode (vrijwillige) medewerkers

Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en (minderjarige) bezoekers/deelnemers (verder genoemd deelnemer) aan de activiteiten van de stichting zijn niet eenduidig.

 De ene deelnemer wil even  worden geknuffeld als hij/zij troost zoekt, de andere deelnemer heeft behoefte aan een hand op de schouder en weer een andere deelnemer vindt het niet prettig om aangeraakt te worden.
Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle deelnemers en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel deelnemers is nabijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens, dat ongewenste seksuele handelingen en contacten tussen medewerkers en deelnemers, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn!  Dit geldt ook voor drank- en drugs misbruik. Daarom hebben wij als stichting voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld.
De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor alle bezoekers én vrijwilligers (en de betaalde kracht) en de omschrijving van seksueel en ander grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd.
Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

 1. De gedragsregels voor (vrijwillige) medewerkers:
 2. De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen een ieder, maar zeker een (minderjarige) deelnemer zich veilig en gerespecteerd voelt.
 3. De vrijwilliger onthoudt zich ervan de deelnemers te bejegenen op een wijze die de deelnemer in zijn waardigheid aantast.
 4. De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van de (minderjarige) deelnemer dan functioneel noodzakelijk is.
 5. De vrijwilliger mag de (minderjarige) deelnemer niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 6. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de (minderjarige) deelnemer. Daarnaast zijn alle seksuele handelingen, contacten en –relaties tussen begeleider en minderjarige tot 16 jaar onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 7. De vrijwilliger zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met (minderjarigen) deelnemers en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer of hotelkamer.
 8. De vrijwilliger heeft de plicht de (minderjarige) deelnemer naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de (minderjarige) deelnemer is betrokken, wordt nageleefd.
 9. Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.
 10. De vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
 11. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.

Deze regels gelden ook voor de (vrijwillige) medewerkers onderling. 

 1. Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met (minderjarigen)deelnemers en sanctiebeleid

Onder seksueel en ander grensoverschrijdend gedrag met (minderjarigen) deelnemers verstaan wij: Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering en alle in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de deelnemer die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en / of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel of anderszins grensoverschrijdend gedrag met (minderjarigen) deelnemers, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure (door een onafhankelijke tuchtrecht commissie) waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden.

De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met (minderjarigen) deelnemers door persoonsgegevens in het personeelsdossier op te nemen. Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen en of anderen, waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

Deze gedragscode is vastgesteld door het bestuur van Stichting De Buitenwacht

Ontstaan van De Buitenwacht

De Buitenwacht staat in een traditie van ruim dertig jaar. Is in dertig jaar uitgegroeid van een experiment tot een beweging en tot een traditie. In dertig jaar zijn levensverhalen van mensen verbonden geraakt met de Buitenwacht. Dat is levende geschiedenis. De toekomst van dit verleden telt mee om De Buitenwacht vanuit Oud Krispijn perspectief te blijven.

De Buitenwacht is aan het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw ontstaan in de wijk Oud Krispijn in Dordrecht. Oud Krispijn is een vooroorlogse wijk en was de grootste volkswijk van Dordrecht, die zich steeds meer heeft ontwikkeld tot een multiculturele wijk. Het was een levendige wijk met een goed netwerk, mensen kenden elkaar. Men had het hart op de tong en waardoor er ook wel eens conflicten ontstonden. De verschillende stijlen van leven werden door de komst van nieuwe Nederlanders steeds diverser.

'In de periode dat de Buitenwacht ontstond was er veel werkloosheid en arbeidsongeschiktheid in Oud Krispijn door de teloorgang van de industriestad Dordrecht (Tomado, EMF, Victoria, Lips, scheepsbouw). De Buitenwacht werd een plek waar veel mensen zonder werk elkaar ontmoetten en elkaar steunden. In deze beginperiode is ook de Schillenwacht ontstaan, met als doel zinvol werk, liefst betaald, te scheppen., De Schillenwacht is uitgegroeid tot een groot kringloopbedrijf, nu 'Opnieuw en Co'. Ook was en is De Buitenwacht zeer actief in de beweging tegen armoede, zowel plaatselijk als landelijk.

De wijk stond al niet zo goed bekend in Dordrecht in de periode van oprichting van de Buitenwacht, maar in de jaren '80 werd Oud Krispijn ook landelijk berucht als achterstandswijk en als concentratiewijk van Antillianen, met veel drugscriminaliteit en spanningen tussen culturen. De Buitenwacht ontwikkelde zich in die periode tot intercultureel ontmoetingscentrum. '

Vanaf eind jaren negentig heeft de wijk een herstructurering ondergaan waarbij veel verouderde huurwoningen zijn gesloopt en plaats hebben gemaakt voor nieuwbouw en veelal koopwoningen.

Ontstaan van de naam “De Buitenwacht”

Op een van de eerste bijeenkomsten noemde iemand de groep die er kwam zo: wij zijn hier De Buitenwacht, zowel in de maatschappij als in de kerk. Als initiatiefnemers bedachten wij er ook bij dat we buiten, zonder muren van een kerk of zekerheid, waakzaam zijn op wat er in de maatschappij gebeurt.

De inspiratie kwam vooral van de Wereldraad van Kerken, van de priester-arbeiders in Frankrijk.

Het was een spiritualiteit van strijdbaarheid en empowerment waarbij geloof was in de kracht van het samenwerken van gewone mensen. Het was ook een democratiseringsbeweging: de macht aan het volk. Freire, pedagogiek van de onderdrukten. En de priester-arbeiders die in de fabrieken gingen werken om te leren van hen.

STICHTERS: Er waren drie echtparen, die uit solidariteit in Krispijn zijn gaan wonen. De mannen die theologie hadden gestudeerd, wilden op dat moment geen dominee worden en gingen uit solidariteit in fabrieken werken. In de avonduren ontstond De Buitenwacht.

“Wij wilden kijken wat er van je theologie en geloof overblijft als je langer dan paar weken in de fabriek werkt en in een rijtjeshuis in een volkswijk woont. Het was een wereld die wij als hoogopgeleide middenklassers niet kenden, en we hoopten er te leren wat de kern is waar het om draait in het leven, omdat door deze ontmoeting de franje er af zou gaan.”

Een belangrijke activiteit van De Buitenwacht is de kring geweest. Een viering die eens in de twee weken op zondagochtend werd georganiseerd. De viering had een buitenkerkelijk karakter en vormde de spil van de gemeenschapsvorming. Uit deze bijeenkomsten is de meeste inspiratie gekomen voor activiteiten waarvan sommigen tot op de dag van vandaag nog worden uitgevoerd (koffie inloop, wijkwinkel). Hier is ook de beweging begonnen die De Buitenwacht zo uniek heeft gemaakt als luis in de pels in de maatschappij. Deze beweging gaat nog altijd door.

In 2010 is het Handvest van Mededogen ontwikkeld en tot de kern van onze missie gemaakt. In de missie van de Buitenwacht is mededogen een noodzakelijke voorwaarde voor een leefbare samenleving waarin elk individu zich gerespecteerd en erkend mag weten. Mededogen is als universeel ( kern van elke levensbeschouwing) begrip een realiseerbare principiële grondhouding voor alle mensen ongeacht hun leeftijd, cultuur, opvatting. Mededogen is gericht op het aangaan van en behoud van verbindingen. De Buitenwacht wil een oefenplek zijn waar mensen hun persoonlijk leerproces aangaan om naar eigen vermogen gedrag van mededogen te tonen als antwoord op hun verlangen betekenisvol te leven.

De Buitenwacht staat als centrum in Oud Krispijn en is in Dordrecht bekend als plek van solidariteit en mededogen. In de Buitenwacht worden er allerlei initiatieven ontplooid en werkt men aan zijn/haareigen ontwikkeling. Het is een ontmoetingsplaats voor mensen van alle rangen en standen. Een centrum dat acties voert tegen onrechtvaardigheid en problemen aan de kaak stelt. Het is een huis voor mensen gebleken en soms ook een doorgangshuis. De Buitenwacht was en is een plek voor mensen om op verhaal te laten komen en om hun eigen waarde weer te ontdekken

De Buitenwacht staat voor een veelkleurig verleden en een veelkleurige toekomst.

De Buitenwacht is een organisatie die gedragen wordt door vrijwilligers en zonder al deze vrijwilligers zou ze nooit zijn geworden wat ze nu is. Zij hebben in die 30 jaar bewezen voor mensen het verschil te kunnen maken.

Ons werk wordt momenteel mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van particulieren, de gemeente Dordrecht, de Stichting Vrienden van De Buitenwacht, fonds Franciscus en het Oranjefonds. We zijn altijd op zoek naar nieuwe fondsen en donateurs om ook in de toekomst ons werk voort te blijven zetten.

logo vrienden buitenwacht  logo oranjefondsLogo Fonds Franciscus 002

Organisatiestructuur

De Buitenwacht is overwegend een vrijwilligersorganisatie met een betaalde administratieve kracht van 20 uur per week. Bekijk het organigram van De Buitenwacht.

 

Werkbestuur

De Buitenwacht is als Stichting een rechtspersoon en als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De stichting wordt geleid door het werkbestuur.
Het werkbestuur stelt het beleid, projectplan en begroting vast. Ze geeft leiding aan de organisatie en delegeert taken naar de vrijwilligers. Het bestuur houdt de financiën en de inhoudelijke koers van De Buitenwacht in de gaten. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid van De Buitenwacht. In september 2017 heeft het bestuur een gedragscode vastgesteld voor al onze medewerkers. Op 9 mei 2018 heeft het bestuur het privacy reglement vastgesteld waarmee we voldoen aan de eisen van de nieuwe wet AVG

De leden van het bestuur:
Riet Duijkers:     voorzitter
Jan Flach:          penningmeester
Grada Snijders:  lid
Vacature:            secretaris
Andrea Horsten: notulen

Wanneer u interesse heeft in het vervullen van een bestuursfunctie doet u ons een groot plezier om dat te melden.

Kerngroep

Ter ondersteuning van de uitvoering van de werkzaamheden is er een kerngroep samengesteld uit vrijwilligers van de verschillende activiteiten. Een bestuurslid neemt deel aan de kerngroep. De werkzaamheden van de kerngroep zijn:

 • Coördineren dagelijkse werkzaamheden
 • Acties op maatschappelijke ontwikkelingen
 • Bezinning, bezieling en vieringen
 • Beheer van gebouw en verantwoordelijk voor zakelijk verhuur

Voor de continuïteit en afstemming van werkzaamheden vergadert de kerngroep met het werkbestuur een keer per 4 weken.


De leden van de kerngroep:
Els Hauser:              administratie, vieringen, publiciteit
Gerard Vetter:          coördinator huiswerkbegeleiding en entreeopleiding
Grada Snijders:        namens bestuur
Jos Dekker:             coördinator wijkwinkel
Marcel Dingemans: beheerder
Andrea Horsten:      notulen

 

Stichting Vrienden van De Buitenwacht

Naast Stichting De Buitenwacht is er ook een Stichting Vrienden van De Buitenwacht. Die treedt in sommige gevallen op als ‘tussenpersoon’ bij het verwerven of beheren van gelden van fondsen en particulieren voor bijzondere (grotere) projecten. Alle gelden die deze stichting ontvangt zijn ter beschikking van De Buitenwacht. Tussen het bestuur van Vrienden van De Buitenwacht en De Buitenwacht vindt er jaarlijks een overleg plaats om hen te informeren over de activiteiten van de organisatie, de ontwikkelingen en de interne organisatie.

Communicatie

Communicatie met allen die betrokken zijn met De Buitenwacht wordt naast persoonlijke contacten gedaan via de Nieuwsbrief (per kwartaal) en deze website.
Vrijwilligers worden in sommige gevallen per brief of e-mail geïnformeerd over belangrijke activiteiten en zo nodig uitgenodigd voor een gezamenlijke bijeenkomst.
Bestuur en kerngroep houden elkaar van hun werkzaamheden op de hoogte door het uitwisselen van notulen (al of niet in aangepaste vorm).
De adm. medewerkster draagt er zorg voor dat benodigde informatie ter bestemder plekke komt.
Een lid van het bestuur is de schakel tussen bestuur en kerngroep, omdat deze bij beide vergaderingen aanwezig is.
Het bestuur draagt er zorg voor dat er regelmatig verslag van belangrijke bestuursbesluiten wordt gedaan in de Nieuwsbrief van de Buitenwacht.

Wat is de ‘Stichting Vrienden van De Buitenwacht’?

Op het eerste gezicht oogt het misschien wat verwarrend dat er naast de Stichting De Buitenwacht ( het bestuur van De Buitenwacht) ook een stichting Vrienden van De Buitenwacht is. Maar deze laatste stichting is in 1999, toen het gebouw gekocht moest worden, opgericht met als doel om De Buitenwacht financieel te ondersteunen door extra donateurs en fondsen te werven. Omdat de Stichting Vrienden van De Buitenwacht als goed doel erkend is, kunnen de donaties van de belasting worden afgetrokken. Het is ook mogelijk zo De Buitenwacht te steunen middels een geheel van de belasting aftrekbare bijdrage, die voor 5 jaar via de notaris wordt vastgelegd.
Voor alle duidelijkheid: de Stichting bemoeit zich niet met de interne zaken van De Buitenwacht, alleen met externe fondsenwerving.

De Vrienden waren onder andere betrokken bij de uitgifte van certificaten voor de aankoop van het gebouw in 2000 en bij de grootscheepse verbouwing in 2003.
Door de jaren heen konden regelmatig giften aan De Buitenwacht overgemaakt worden. Zo ook voor het Huiswerkhuis.
In de afgelopen jaren kon een deel van de tekorten van De Buitenwacht door ons opgevangen worden.

anbi logoDe Stichting is bekend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Download hier het pdf-bestand voor verdere informatie.

Het bestuur

Voorzitter Gerrit Jan van der Kolm
Secretaris/penningmeester Ger Wark
Lid Joop Mikx
Lid Kees Nusteling

We zouden ons werk niet goed doen als we ons IBAN-nummer niet vermelden: NL98 INGB 0006 7556 64 ten name van Stichting Vrienden van De Buitenwacht te Dordrecht.
We roepen u op donateur te worden door een bedrag te storten! Bij voorbaat hartelijk dank.